Strona główna :: Ogłoszenia:: Statut:: Historia:: Kontakt
      Menu

      Strona Główna
 

Załącznik do Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP Myślenice Zarabie

z dnia 19 lutego 2005 r. 

STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W MYŚLENICACH - ZARABIE

 

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA MYŚLENICE ZARABIE, zwana dalej OSP.

2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 79 poz. 855 z 2001 r.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 147 poz. 1229 z 2002 r.), a także na podstawie niniejszego statutu.

3. Ochotnicza Straż Pożarna MYŚLENICE ZARABIE prowadzi również działalność pożytku publicznego i funkcjonuje jako organizacja pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z 2003 r.) i w związku z tym sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz przestrzega innych postanowień tej ustawy. Uzyskanie przez OSP statusu organizacji pożytku publicznego pozostawia się w gestii Zarządu OSP.

4. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.

5. Siedziba OSP mieści się w Remizie w Myślenice Zarabie, ul.  Piłsudskiego 48.

§2 

1. Terenem działania OSP jest Gmina Myślenice oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

2. Na wezwanie Państwowej Straży Pożarnej i stosownie do potrzeb oraz własnych możliwości, OSP może prowadzić działalność ratowniczą na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§3 

Ochotnicza Straż Pożarna w Myślenice Zarabie może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§4  

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudnić pracowników.

Rozdział II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 §5 

 Celem stowarzyszenia OSP jest:

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organizacjami samorządowymi i innymi podmiotami.

2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, a także ochrona ludności.

3. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i zagranicą.

4. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz o sposobach ochrony przed nimi.

5. Rozwijanie i upowszechnianie, w szczególności wśród członków OSP, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

7. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

8. Wykonywanie innych prac społecznie użytecznych, szczególnie dla mieszkańców miejscowości będącej siedzibą OSP, oraz wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej na terenie określonym w §2 ust 1.

9. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawnych, między innymi ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

 §6  

Zadania i cele wymienione w §5 OSP realizuje przez:

1.Organizowanie zespołów do ustalenia stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej oraz przygotowania informacji o powyższym.

2.Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

3.Organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych, pododdziałów pożarniczych oraz zespołów ratowniczych.

4.Prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkoleń funkcyjnych OSP.

5.Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

6.Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej wg posiadanych możliwości.

7.Organizowanie ćwiczeń i szkoleń ratowniczych oraz współorganizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.

8.Organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności,

9.Współpraca z jednostkami samorządowymi w zakresie realizacji działań w sferze zadań publicznych.

10. Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

11. Dbanie o będący własnością OSP majątek i nieruchomości, oraz o sprzęt oddany do dyspozycji OSP.

12. Prowadzenie działalności gospodarczej (zarobkowej) mającej na celu uzyskiwanie dochodów służących właściwemu utrzymaniu posiadanego majątku i nieruchomości.

13. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, innych ustaw i niniejszego statutu.

§7 

 1. Działalność określona w §5 i §6 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

2.  Walne zebranie członków OSP określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o którym mowa w ust. 1 jest w szczególności:

-          udział w akcjach ratowniczych,

-          szkolenia, ćwiczenia i zawody.

4. Przedmiotem działalności odpłatnej, o którym mowa w ust. 1 jest:

-          organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,

-          prowadzenie działalności gospodarczej

 Rozdział III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 §8 

 Członkowie OSP dzielą się na:

1.      członków zwyczajnych,

2.      członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

3.      członków wspierających,

4.      członków honorowych.

§9 

 1. Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

a)      pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemscy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i niepozbawione praw publicznych.

b)      małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP.

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji popartej podpisami dwóch członków OSP.

3. Zarząd OSP może odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych osób, które nie uzyskały poparcia przynajmniej dwóch członków OSP, i które w opinii Zarządu nie dają rękojmi czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP.

4. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanym przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. 

§10 

 Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści:

„W pełni świadomy obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam

czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań Ochotniczej Straży Pożarnej.

Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi.

Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować

Ochotnicze Straże Pożarne”

Składane przyrzeczenie można zakończyć słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”

 §11 

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.

2. Członkom młodzieżowej drużyny pożarniczej w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

3. Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

 §12 

 Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem młodzieży poniżej 16 lat,

2. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu,

3. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,

4. korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością i w dyspozycji OSP,

5. używać munduru, dystynkcji i odznak.

 §13 

 Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. aktywne uczestniczenie w działalności OSP,

2.  przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP, oraz uchwał władz Związku,

3. podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach,

4. dbanie o mienie OSP,

5. regularne opłacanie składek członkowskich.

 §14 

Zarząd na wniosek Naczelnika spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy zespoły ratownicze.

§15 

 Członkostwo ustaje na skutek:

1. Skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego na podstawie uchwały Zarządu,

2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje Zarząd OSP w następujących przypadkach:

a)      rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka OSP na piśmie,

b)      nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia,

c)      śmierci członka.

3. Wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje Zarząd OSP w następujących przypadkach:

a)      prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

b)      popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.

4. Członkostwo ustaje również na skutek:

a)      likwidacji OSP,

b)      likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

5. Przed podjęciem uchwały w sprawach, o których mowa w pkt 2 lit. b) i pkt 3, Zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub wygłoszenie jego treści osobiście na posiedzeniu zarządu.

6. Od uchwały zarządu w sprawach, o których mowa w pkt 2 lit. b) i pkt 3, członek OSP może dowołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczenie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

7. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.

8. Skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP, a wydanych członkowi OSP do użytkowania.

 §16 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie, i za swą zgodą zostanie przyjęta przez Zarząd OSP.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości, lub wspiera w innej formie działalność OSP.

3. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel, ma prawo:

a)      uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym, i być wybieranym do władz OSP,

b)      korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

c)      używać munduru, dystynkcji i odznak,

d)     uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez OSP.

§17 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej lub szczególnie zasłużona dla OSP.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie OSP, na wniosek Zarządu.

3. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

4. Członkowie honorowi mają prawo:

a)      wybierać i być wybieranymi do władz OSP,

b)      uczestniczyć w Walnym Zebraniu z prawem głosu,

c)      korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

d)     używać munduru, dystynkcji i odznak,

e)      uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez OSP.

5. Godności członka honorowego można pozbawić tylko w wyjątkowych sytuacjach. Uchwałę w tej sprawie może podjąć Walne Zebranie OSP większością 2/3 głosów, w którym uczestniczy przynajmniej 1/2 wszystkich członków OSP.

 Rozdział IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §18 

Władzami OSP są:

1. Walne Zebranie Członków OSP

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

 §19 

 1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych i powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania chyba, że dalsze przepisy niniejszego statutu postanowią inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

2. Uchwały w sprawach wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości a także w sprawie zmiany statutu i rozwiązania OSP powinny być podjęte większością 2/3 głosów oddanych, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Uprawnionymi do głosowania są członkowie zwyczajni i honorowi oraz członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych z wyjątkiem młodzieży do 16 lat i członkinie kobiecych drużyn pożarniczych.

4. Z przeprowadzonych zebrań i posiedzeń sporządza się protokoły.

5. Podejmowane uchwały są rejestrowane w jednostce OSP.

 §20 

1. Wybory do władz OSP, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.

2. Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.

3. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

 B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 §21 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą OSP.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

a)      Wysłuchanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności OSP,

b)      Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP.

c)      Udzielanie absolutorium Zarządowi OSP na wniosek Komisji Rewizyjnej.

d)     Uchwalanie programu działania i budżetu OSP.

e)      Określanie przedmiotu prowadzonej przez OSP działalności gospodarczej.

f)       Wybór Zarządu w liczbie od 7 - 11 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich i odwołanie Zarządu, z zastrzeżeniem §24 ust. 2 i §25 ust. 2.

g)      Wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej, w liczbie 3 osób, z zastrzeżeniem §24 ust. 2 i §25 ust. 2.

h)      Uchwalanie statutu OSP lub jego zmiany.

i)        Ustalanie wysokości składki członkowskiej, oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie.

j)        Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążania.

k)      Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.

l)        Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.

m)    Wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku OSP RP.

n)      Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku.

o)      Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego OSP.

p)      podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

 §22 

1. Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków OSP może być połączone z Sprawozdawczym Walnym Zebraniem Członków OSP.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat a Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków OSP raz na rok.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków OSP i Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

5. Zarząd OSP może również zwołać (lub ustalić stałe terminy) Zebranie Organizacyjne, służące celom informacyjnym lub pomagające w wypracowaniu i podejmowaniu przez Zarząd niezbędnych decyzji i uchwał.

 §23 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd OSP:

a)      z własnej inicjatywy,

b)      na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,

c)      na żądanie 1/3 liczby członków OSP,

d)     na żądanie Związku OSP RP.

2.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.

3. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, spośród spraw określonych w §21 ust. 2 ustala podmiot lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać na te funkcje innych członków OSP do czasu przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP.

5.  W razie nie odbycia się Walnego Zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie Walne Zebranie według tego samego porządku obrad. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

§24 

1. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków OSP, na wniosek Zarządu przyjęty w formie uchwały Walnego Zebrania, może ustalić inny sposób powiadamiania członków OSP o terminie i porządku Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków OSP, może na wniosek Zarządu odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać na te funkcje innych członków OSP do czasu przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP, pod warunkiem powiadomienia członków OSP o takiej propozycji przed terminem Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków.

3. Przebieg Walnego Zebrania OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

 C. ZARZĄD

 §25 

1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, naczelnika, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży oraz członka zarządu.

2. W skład zarządu mogą wchodzić osoby nie będące członkami OSP w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu osobowego, natomiast członków Komisji Rewizyjnej i delegatów oraz przedstawicieli OSP wybiera się wyłącznie spośród członków OSP.

3. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

4. Dokooptowani członkowie zarządu muszą zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zebranie Zwyczajne, Sprawozdawcze lub Nadzwyczajne.

5.  Wygaśnięcie pełnionej funkcji w Zarządzie OSP następuje w wyniku złożenia pisemnej rezygnacji, z chwilą przyjęcia jej przez Zarząd, lub z chwilą odwołania przez Walne Zebranie Członków.

6. Skazanie członka zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ma z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie zgodnie z §24 ust. 2.

7. W przypadku ustąpienia więcej niż 1/3 członków ustalonego składu osobowego Zarządu, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie celem dokonania niezbędnych zmian i zatwierdzenia nowego składu zarządu do chwili zakończenia danej kadencji.

8. Nieudzielanie Zarządowi absolutorium przez Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP, powoduje taki sam skutek jak odwołanie wszystkich członków Zarządu zgodnie z §24 ust. 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków OSP powołuje nowy Zarząd do czasu zakończenia bieżącej kadencji.

 §26 

 1. Do zadań Zarządu należy:

a)      Reprezentowanie OSP,

b)      Realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP,

c)      Zwoływanie Walnych Zebrań,

d)     Niezwłoczne zawiadamianie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz o zmianach w składzie zarządu i komisji rewizyjnej,

e)      Udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu lub kontrolującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP lub w innym miejscu dokumentów związanych z działalnością OSP,

f)       Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Sprawozdawczemu Walnemu Zebraniu Członków OSP,

g)      Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.

h)      Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,

i)        Przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń o odznak,

j)        Tworzenie zespołów ratowniczych,

k)      Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,

l)        Ocena realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,

m)    Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,

n)      Ustalanie harmonogramu prac i wydatków związanych z właściwym utrzymaniem i remontami posiadanych składników mienia ruchomego i nieruchomości,

o)      Właściwe rozliczanie pozyskanych i wydatkowanych środków finansowych,

p)      Realizacja określonej przez Walne Zebrania Członków OSP działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego,

q)      Wyznaczanie osób odpowiedzialnych za realizację podjętych przez OSP zadań i obowiązków,

r)       Powierzanie członkom OSP zadań i obowiązków związanych z realizacją celów statutowych,

s)       Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu a nieprzypisanych kompetencjom Walnego Zebrania.

2. Realizując zadania z zakresu pożytku publicznego przestrzegać należy przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie a zwłaszcza zawarte w art. 20 i 23 oraz rozdziale IV tej ustawy.

 §27 

1. Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.

2.  Prezes lub Wiceprezes mogą wydawać polecenia członkom OSP w zakresie spraw organizacyjnych, w celu właściwej realizacji zadań.

3.  W przypadku nieobecności lub braku możliwości sprawowania funkcji przez Prezesa OSP, jego obowiązki przejmuje wiceprezes. Wiceprezes przejmuje obowiązki prezesa także w przypadku złożenia przez prezesa pisemnej rezygnacji, i pełni te obowiązki do czasu wyboru nowego Prezesa.

4. Zarząd OSP może powierzyć członkom zarządu jednoosobową odpowiedzialność za realizację określonych zadań.

 §28 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jeden raz w kwartale i są zwoływane przez Prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.

2.  Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

 §29 

1. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

2. Skarbnik odpowiada za powierzone środki finansowe i bez zgody i wiedzy Prezesa lub Wiceprezesa nie może samodzielnie dysponować tymi środkami

 §30 

1. Naczelnik kieruje zespołami ratowniczymi jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

2. Do obowiązków naczelnika należy:

a)      Wnioskowanie do Zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonywania zadań ratowniczych,

b)      Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP, a także prowadzenie ćwiczeń i współorganizacja zawodów sportowo-pożarniczych,

c)      Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,

d)     Kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa mienia i ludzi,

e)      Kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP,

f)       Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi oraz ratowniczymi OSP i nadzór nad jego sprawnością, prawidłową eksploatacją i konserwacją,

g)      Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w miejscowości będącej siedzibą OSP oraz wyposażania OSP w sprzęt techniczny i inne środki,

h)      Kierowanie na kursy i szkolenia doskonalące członków zespołów ratowniczych,

i)        Zorganizowanie i przedstawienie Zarządowi do zatwierdzenia, składu zespołów ratowniczych i innych zespołów związanych z ochroną ppoż. i ratownictwem oraz ochroną ludności,

j)        Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom i innym klęskom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,

k)      Wykonywanie innych prac społecznie użytecznych, szczególnie dla mieszkańców miejscowości będącej siedzibą OSP, w zakresie związanym z wykorzystaniem posiadanego sprzętu,

l)        Dopilnowanie posiadania przez członków zespołów ratowniczych aktualnych badań lekarskich oraz polis ubezpieczeniowych.

 §31 

Za wzorowe wykonywanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

1.      pochwałę ustną,

2.      pochwałę w rozkazie naczelnika

3.      wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody,

4.      sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

 §32 

Za niewłaściwe wykonywanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1.      upomnienie ustne,

2.      naganę w rozkazie naczelnika

3.      wystąpienie do Zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.

 D. KOMISJA REWIZYJNA

 §33 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

a)      Przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,

b)      Składanie na Walnym Zebraniu Członków OSP sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,

c)      Przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,

d)     Wnioskowanie o udzielenie absolutorium zarządowi.

2. Komisja Rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 1/3 jej składu.

3.  Dokooptowani członkowie Komisji Rewizyjnej muszą zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zebranie Sprawozdawcze lub Zwyczajne.

4. Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji, z chwilą otrzymania jej przez Zarząd lub z chwilą odwołania przez Walne Zebranie Członków OSP, lub w wyniku śmierci członka Komisji.

5. Przepisy §25 ust. 7 stosuje się również do członków Komisji Rewizyjnej.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a)      być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

b)      być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c)      otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia.

7. Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ma z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie zgodnie z §24 ust. 2.

 §34 

 Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 §35 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

2. Członkowie Komisji w czasie prowadzenia kontroli mogą żądać od członków Zarządu niezbędnych materiałów oraz składania ustnych lub pisemnych oświadczeń i wyjaśnień.

 Rozdział V. MAJĄTEK, FUNDUSZE
I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

 §36 

 1. Majątek i fundusze OSP powstają z:

a)      składek członkowskich,

b)      dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

c)      dochodów z majątku i imprez,

d)     ofiarności publicznej,

e)      wpływów z działalności gospodarczej, jeżeli OSP prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami statutu.

2. OSP może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.

3. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

 §37 

Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunkach pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”

2. Przekazywanie majątku stowarzyszenia OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

3. Wykorzystania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 Rozdział VI. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

 §38 

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków OSP większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

 §39 

1. Wniosek o zmianę statutu lub rozwiązanie OSP może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków OSP.

2. Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

 §40 

1. W razie rozwiązania OSP, Walne Zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania Członków OSP, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy wyznaczając likwidatora lub uchwałę o rozwiązaniu OSP Dobczyce podejmuje Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dobczycach.

2. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Myślenicach.. Sprzęt i urządzenia ratownicze i przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu gminnego.